Selecteer een pagina

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Ariës Gardens bvba

Turnhoutsebaan 190

3294 Molenstede – Diest

info@aries-gardens.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0628.799.035

 

  1. Algemeen

Bij ondertekening van de offerte of bij betaling van de factuur aanvaard de klant de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Tenzij schriftelijke bevestiging van Ariës Gardens bvba worden geen afwijkingen op de offerte aanvaard.

 

De algemene voorwaarden heffen de algemene voorwaarden van de klant op.

 

De offerte is slechts geldig voor een periode van 30 dagen tenzij door ons anders uitdrukkelijk vermeld, na het verlopen van deze termijn zijn wijzigingen in prijzen en uitvoering mogelijk.

 

Indien de klant na ondertekening van de offerte alsnog beslist om de uitvoering niet te laten plaatsvinden of deze onmogelijk maakt zal hij ten titel van schadevergoeding aan Ariës Gardens bvba een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 50% van het totaal der factuur.

 

In het geval van maatwerk producten bieden wij deze aan tegen de laagst mogelijke prijzen. De onderdelen maken we machinaal met cnc gestuurde machines. De assemblage en afwerking gebeuren grotendeels handmatig. Wij geven een zo nauwkeurig mogelijk verwachting van de leverweek aan op basis van capaciteit en ervaring met soortgelijke producten. We doen ons uiterste best om te voldoen aan de verwachte leverweek. Echter kunnen er met dit soort maatwerk producten ook vertragingen in de productie ontstaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgkosten van een later dan verwachte leverweek en dit kan ook geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling of door u gemaakte kosten gerelateerd aan deze bestelling.

We raden u dan ook aan om tijdig te bestellen.

 

  1. Voorbehoud van eigendom

Ariës Gardens bvba behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die in het kader van de offerte  bij de klant wordt geplaatst dan wel geleverd en dit tot volledige betaling ervan. De klant draagt het risico van de aan hem geleverde of geplaatste goederen vanaf deze levering en/of plaatsing. De klant draagt vanaf dat tijdstip de volledige aansprakelijkheid over deze goederen en is verantwoordelijk voor elke beschadiging of vernieling ervan, zelfs indien deze voortvloeit uit overmacht of toeval.

  1. Plaats van levering

De levering, plaatsing dan wel overname van de goederen wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en dewelke opgenomen is in de ondertekende offerte van Ariës Gardens bvba.

Bij levering van producten groter dan 2300 millimeter, dient u zelf te zorgen voor een losmogelijkheid. Dat wil zeggen of een heftruck, hijskraan, of extra mensen. Onze vervoerder heeft geen beschikking over een kooiaap of kraan.

Het adres moet bereikbaar zijn met een grote trailer van 13.6 meter.

Zendingen die de afmeting van een pakket hebben, leveren wij met een koerierdienst

Als uw afleveradres op een eiland of een niet door gewoon verkeer bereikbare plaats ligt, kunnen er achteraf extra kosten in rekening worden gebracht.

  1. Klachten

Alle opmerkingen betreffende een factuur of de uitvoering der werken of geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum bekend gemaakt worden aan  Ariës Gardens bvba middels een aangetekend schrijven, na dit tijdstip kunnen er geen klachten meer aanvaard worden.

  1. De betaling

De betaling van de factuur dient op de factuurdatum te gebeuren. De facturen zijn bijgevolg contant betaalbaar.

Bij gebrek aan betaling door de klant op de vervaldag wordt de vordering van Ariës Gardens bvba onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling.

 

  1. Boetes

Facturen dewelke binnen de 8 dagen na de factuurdatum onbetaald blijven geven automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een verwijlintrest van 10 % per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling zal – als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betalingen – een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 10 % van  de verschuldigde som .

  1. Verantwoordelijkheid van de partijen

Het materiaal van Ariës Gardens bvba is enkel gedekt voor de eigen burgerrechtelijke exploitatieaansprakelijkheid. De klant is verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van de geleverde en/of geplaatste materialen vanaf het ogenblik van hun levering of plaatsing. De klant neemt alle maatregelen om het materiaal in goede staat te houden om daden van vandalisme of diefstal te verhinderen. De klant neemt ook alle nodige maatregelen om het goed te beschermen tegen brand, regen, hagel, sneeuw en stormen in het algemeen.

  1. Termijnen – Overmacht

Voor wat afgesproken termijnen betreft neemt Ariës Gardens bvba een middelenverbintenis op. Niet naleving van termijnen door Ariës Gardens bvba kan dan ook geen aanleiding zijn tot schadevergoeding. Uitvoeringstermijnen worden uitgelegd als aanwijzing.

  1. Bevoegdheid

Voor alle eventuele geschillen zijn slechts de Rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Algemene voorwaarden website (Disclaimer)

Ariës Gardens bvba

Turnhoutsebaan 190

3294 Molenstede – Diest

info@aries-gardens.be

Deze website is eigendom van Ariës Gardens bvba

Contactgegevens: webmaster :

Ludo Langen

Adres maatschappelijk zetel: Turnhoutsebaan 190, 3294 Molenstede – Diest

Telefoon: 0499/503.603

E-mail: info@aries-gardens.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0628.799.035

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ariës Gardens of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Ariës Gardens levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ariës Gardens de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ariës Gardens kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ariës Gardens geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Ariës Gardens kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Ariës Gardens verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

Ariës Gardens hecht belang aan uw privacy. In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt: De verantwoordelijke voor de verwerking, Ariës Gardens, Turnhoutsebaan 190 te 3294 Molenstede Diest , respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de GDPR/AVG wetgeving van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel voor intern gebruik aangewend worden of voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, eigen reclame- of marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ariës Gardens, Turnhoutsebaan 190 te 3291 Molenstede – Diest of via email : info@aries-gardens.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Ariës Gardens kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Ariës Gardens-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Ariës Gardens-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Het gebruik van “cookies”. Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Google analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.